GAZ-SYSTEM S.A.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

28 listopada 2022r została zawarta kolejna już umowa pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu i Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Celem umowy jest objęcie przez Spółkę GAZ-SYSTEM S.A. patronatu nad klasami realizującymi kształcenie w zawodzie technik gazownictwa.

Umowa patronacka obejmuje szereg działań na rzecz uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Należą do nich: 

-przygotowanie i przeprowadzanie przez pracowników Spółki wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas objętych patronatem,

-proponowanie przez przedstawiciela Spółki treści nauczania, które umożliwią uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności absolwenta pożądanych przez Spółkę i zgodnych z zapisami podstawy programowej kształcenia w zawodzie,

- przekazywanie aktualnych informacji technicznych dotyczących pozyskiwania i dystrybucji gazu ziemnego, niestanowiących tajemnicy Spółki,

- umożliwienie uczniom dostępu do nowoczesnej infrastruktury przesyłowej poprzez wybrane działania edukacyjne takie jak: wycieczki zawodowe m.in.: do tłoczni gazu, do stacji redukcyjno-pomiarowych oraz innych obiektów należących do Spółki, obserwacje wykonywanych prac eksploatacyjnych itd. na zasadach określonych w Spółce,

- umożliwienie nauczycielom udziału w wybranych działaniach edukacyjnych takich jak wykłady, prelekcje lub warsztaty na terenie Oddziałów Spółki lub na terenie Szkoły i Centrum oraz zaproszenie do udziału w seminariach i konferencjach branżowych organizowanych przez Spółkę,

-  organizacji dla uczniów: praktycznych zajęć specjalistycznych, w tym zajęć laboratoryjnych, niepłatnych praktyk zawodowych, określonych
w treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

- wydawanie uczniom i nauczycielom zaświadczeń potwierdzających udział w formach edukacyjnych realizowanych przez Spółkę takich jak: praktyki zawodowe, zajęcia specjalistyczne, wykłady, warsztaty itd.,

- udzielanie pomocy w doposażeniu pracowni zawodowych poprzez przekazywanie środków finansowych na zakup materiałów i urządzeń właściwych dla branży gazowniczej zgodnie z procedurą obowiązującą w Spółce oraz w zakresie ustalonym przez jej przedstawiciela, na podstawie odrębnej umowy,

-możliwość finansowego wsparcia organizacji wycieczek zawodowych uczniów, konkursów zawodowych, przekazywaniu książek i czasopism zawodowych, w zakresie ustalonym przez przedstawiciela Spółki, na podstawie odrębnej umowy, zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółce,

-przekazywanie środków finansowych na zakup nagrody rzeczowej na zakończenie roku szkolnego dla uczniów uzyskujących najwyższą w klasie średnią ocen z przedmiotów zawodowych lub wykazujących się innymi szczególnymi osiągnięciami, jako działania podjętego na podstawie odrębnej umowy,

- udzielanie pomocy w uzyskiwaniu przez uczniów dodatkowych kompetencji przydatnych w zawodzie poprzez np.: udział w radach technicznych, udział w opiniowaniu dokumentacji technicznej lub rozwiązywaniu realnych case’ów biznesowych Spółki z zachowaniem tajemnicy organizacji,

-możliwość pomocy merytorycznej przy realizacji projektów UE na zasadach partnerstwa,

-propozycje rocznych płatnych staży w Spółce dla dwóch - trzech najlepszych absolwentów w zawodzie technik gazownictwa uzyskujących najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych lub wykazujących się innymi szczególnymi osiągnięciami.

 W ramach prowadzonej współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu corocznie otrzymuje od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. darowiznę przeznaczoną na zakup wyposażenia pracowni zawodowych oraz przyznanie jednorazowego stypendium naukowego dla trzech najlepszych uczniów w zawodzie technik gazownictwa. W roku szkolnym 2022/2023 otrzymano darowiznę w kwocie 19 000 zł.

 https://www.gaz-system.pl/pl