Asystent Osoby Niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 WNIOSEK do pobrania

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

PKZ(Z.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej

Uczeń:

1) określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;

2) określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;

3) wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;

4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;

5) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;

6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;

7) określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;

8) określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;

9) wyjaśnia zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na funkcjonowanie człowieka;

10) określa modele i funkcje rodziny;

11) określa cele i zadania polityki społecznej państwa;

12) określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości i sprawiedliwości społecznej;

13) identyfikuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie;

14) dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych w kontekście jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;

15) określa rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych;

16) rozpoznaje czynniki wpływające na wykluczenie społeczne jednostki i grup;

17) określa oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny;

18) stosuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych;

19) określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo;

20) określa organizację domów pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając zakres świadczonych usług;

21) posługuje się językiem migowym;

22) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej opisane w części II:

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

1. Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną

Uczeń:

1) analizuje dokumentację dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawnej;

2) rozpoznaje warunki życia osoby niepełnosprawnej;

3) wnioskuje o sytuacji osoby niepełnosprawnej z danych zawartych w dokumentacji;

4) rozpoznaje objawy chorobowe u osoby niepełnosprawnej ze strony poszczególnych układów i narządów;

5) rozróżnia rodzaje i stopnie niepełnosprawności;

6) ocenia możliwości i ograniczenia osoby niepełnosprawnej wynikające z wieku, stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i niepełnosprawności;

7) diagnozuje potrzeby i problemy psychospołeczne osoby niepełnosprawnej;

8) przestrzega zasad indywidualizacji i podmiotowości w zaspakajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów osoby niepełnosprawnej;

9) organizuje środowisko życia osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów;

10) przestrzega zasad opracowywania indywidualnego planu współdziałania z osobą niepełnosprawną;

11) opracowuje plan współdziałania z osobą niepełnosprawną;

12) planuje metody, techniki i narzędzia pracy z osobą niepełnosprawną;

13) dobiera metody, techniki i narzędzia do realizacji zaplanowanych działań z osobą niepełnosprawną;

14) planuje techniki monitorowania podjętych działań;

15) prowadzi dokumentacje pracy z osobą niepełnosprawną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczych

Uczeń:

1) przestrzega procedur i standardów opieki środowiskowej;

2) rozpoznaje objawy zaburzeń psychosomatycznych u osoby niepełnosprawnej;

3) rozpoznaje stany zagrożenia zdrowia i życia osoby niepełnosprawnej;

4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby niepełnosprawnej;

5) przestrzega zasad i określa metody i techniki wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych;

6) określa rodzaje narzędzi pracy oraz środków i materiałów do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osoby niepełnosprawnej;

7) pomaga osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych;

8) przestrzega zasad i określa metody zapobiegania odleżynom i odparzeniom u osoby niepełnosprawnej;

9) pomaga osobie niepełnosprawnej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

10) pomaga osobie niepełnosprawnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;

11) analizuje rodzaje i techniki wykonywania ćwiczeń usprawniających ruchowo oraz gimnastyki oddechowej u osoby niepełnosprawnej;

12) prowadzi podstawowe ćwiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalistą;

13) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej;

14) przestrzega zasad obsługi sprzętu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiotów ortopedycznych;

15) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych;

16) przestrzega zasad współpracy z wolontariatem w opiece nad osobą niepełnosprawną;

17) współpracuje z wolontariuszami w opiece nad osobą niepełnosprawną.

3. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej

Uczeń:

1) inicjuje i podtrzymuje relacje międzyludzkie oraz współdziała z osobami z najbliższego środowiska ważnymi dla osoby niepełnosprawnej;

2) analizuje przyczyny występowania i metody rozwiązywania problemów społecznych i osobistych osoby niepełnosprawnej;

3) pomaga i udziela wsparcia osobie niepełnosprawnej w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych;

4) planuje metody przygotowania osoby niepełnosprawnej do korzystania ze sprzętu i pomocy technicznych;

5) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu i pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;

6) planuje metody przygotowania osoby niepełnosprawnej i jej rodziny do samoopieki;

7) przygotowuje osobę niepełnosprawną oraz jej rodzinę do samoopieki;

8) charakteryzuje metody organizowania czasu wolnego osoby niepełnosprawnej;

9) organizuje czas wolny osobie niepełnosprawnej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;

10) planuje metody, formy, techniki i środki terapii zajęciowej osoby niepełnosprawnej;

11) motywuje osobę niepełnosprawną do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań z uwzględnieniem jej potrzeb i możliwości;

12) dobiera metody aktywizowania osoby niepełnosprawnej w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;

13) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji;

14) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas aktywizowania osoby niepełnosprawnej.

4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych

Uczeń:

1) określa metody integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem lokalnym;

2) wspiera osobę niepełnosprawną w integracji ze społeczeństwem;

3) aktywizuje środowisko społeczne do działań na rzecz osoby niepełnosprawnej;

4) asystuje osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych;

5) dobiera metody i techniki pracy z osobą niepełnosprawną;

6) przestrzega zasad opracowywania planu wsparcia osoby niepełnosprawnej;

7) opracowuje, monitoruje i ocenia realizację planu wsparcia osoby niepełnosprawnej;

8) reprezentuje osobę niepełnosprawną w negocjacjach z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami świadczącymi różne formy pomocy;

9) współpracuje ze specjalistami w opracowaniu programu kompleksowej pomocy osobie niepełnosprawnej;

10) analizuje systemy wsparcia i poradnictwa społecznego osoby niepełnosprawnej;

11) współpracuje z grupami wsparcia, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym;

12) przestrzega zasad pozyskiwania środków finansowych z pomocy społecznej i innych instytucji;

13) pomaga osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu środków finansowych na rehabilitację;

14) analizuje funkcje i zadania instytucji i organizacji świadczących pomoc osobie niepełnosprawnej;

15) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej i innych instytucji;

16) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia;

17) ocenia rodzaje barier architektonicznych i komunikacyjnych;

18) organizuje działania prowadzące do usuwania barier architektonicznych i komunikacyjnych;

19) analizuje Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych;

20) stosuje przepisy prawa dotyczące opieki zdrowotnej państwa, prawa opiekuńczego, prawa o ubezpieczeniach społecznych i pomocy społecznej;

21) stosuje przepisy prawa dotyczące uprawnień osoby niepełnosprawnej i ochrony jej interesów;

22) pomaga osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych.

 

źródło:http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=341201

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie