EGZAMIN MATURALNY 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO  

wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 2021r. 

5 lipca 2021r.

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

2. Absolwent który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowegow terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego,

10 września 2021 r.