Termin ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie i przekazanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

dla sesji czerwiec – lipiec 2018  

31 sierpnia 2018 r.

W tym dniu także szkołom, placówkom i pracodawcom zostaną przekazane świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2018

 

 

 

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymać może osoba, która posiada:

 • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań dla zasadniczej szkoły zawodowej wymagane dla danego zawodu

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również:

 • osoba, która posiada:
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz
  • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie
 • osoba, która:
  • ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117), oraz
  • posiada świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
  • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie
 • osoba, która posiada:
  • świadectwo uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na posiomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz
  • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie

Okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla:

  • absolwentów, którzy nie otrzymali dyplomów bezpośrednio po ukończeniu szkoły
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
  • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  • osób, które przystępowały do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania dyplomu.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301090211369