Fototechnik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 WNIOSEK do pobrania

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) organizowania planu zdjęciowego;

2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;

3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;

4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;

5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

 

PKZ(A.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych

Uczeń:

1) posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;

2) charakteryzuje techniki zapisu obrazu;

3) dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu;

4) rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;

5) charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych;

6) prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym;

7) stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;

8) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie fototechnik opisane w części II:

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;

2) organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego;

3) określa metody rejestracji obrazu;

4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;

5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;

6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;

7) sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu

Uczeń:

1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;

2) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;

3) wykonuje zdjęcia plenerowe;

4) wykonuje zdjęcia studyjne;

5) wykonuje zdjęcia techniczne;

6) posługuje się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.

3. Kopiowanie i obróbka obrazu

Uczeń:

1) dobiera sprzęt i urządzenia do kopiowania, obróbki i wizualizacji obrazu;

2) wykonuje kopie obrazów na materiałach fotograficznych;

3) wykonuje obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych;

4) wykonuje skanowanie oryginałów;

5) dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;

6) drukuje obrazy z plików graficznych;

7) archiwizuje obrazy;

8) wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu.

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

Uczeń:

1) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych;

2) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;

3) gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe;

4) przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;

5) przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej;

6) rejestruje materiały w postaci cyfrowej;

7) dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;

8) przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;

9) tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń;

10) stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych.

2. Przygotowanie projektów multimedialnych

Uczeń:

1) dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;

2) wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;

3) stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;

4) wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;

5) przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;

6) publikuje internetowy projekt multimedialny.

źródło: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=343104

 

  

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie